Προσωπικό

Διευθυντής : Ξιξής Αναστάσιος

Υπεύθυνος  Ηλεκτρονικού Τομέα, Ηλεκτρολόγων, Εφαρμοσμένων Τεχνών : Γλεντζε΄ς Ιωάννης

Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Διοίκησης, Υγείας Πρόνοιας  : Αγγελοπούλου Όλγα

Υπεύθυνος Μηχανολογικού Τομέα, Πληροφορικής, Γεωπονίας: Αθανασάκος Δημήτριος