Προσωπικό

Διευθυντής : Πιστεύος Νίκος

Υπεύθυνος  Ηλεκτρονικού Τομέα, Ηλεκτρολόγων, Πληροφορικής : Τσίγκας Ηλίας

Υπεύθυνος Μηχανολογικού Τομέα,Οικονομίας Διοίκησης, Υγείας Πρόνοιας Ι : Δαγρές Νίκος

Υπεύθυνος Μηχανολογικού Τομέα,Οικονομίας Διοίκησης, Υγείας Πρόνοιας ΙΙ: Καριοφύλλας Χαράλαμπος