Κανονισμός του Ε.Κ.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηριακού Κέντρου

1 Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚ
2 Καθήκοντα διευθυντών Ε.Κ. και υπευθύνων Ε.Κ
3 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Κ.
4 Συνεργασία Ε.Κ. με τις σχολικές μονάδες.
5 Διδασκαλία Μαθημάτων
6 Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις.
7 Ασφάλεια

 

1. Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚ

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑΛ και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους.

 

Όργανα διοίκησης σχολικών εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων είναι:

α) ο Διευθυντής του Ε.Κ.,

β) ο Υποδιευθυντής του Ε.Κ

γ) οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. και

δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων Ε.Κ.

Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί και σύλλογος διδασκόντων.

1. Διευθυντής σε κάθε σχολικό εργαστηριακό κέντρο (Ε.Κ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.

2. Σε κάθε Ε.Κ. επιλέγεται Υποδιευθυντής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Υπ/ντές των σχολικών μονάδων.

3. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του ΕΠΑΛ , στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο.

4. Υπεύθυνος τομέα Ε.Κ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης με τη γενικότερη κατεύθυνση των εργαστηρίων του τομέα με βαθμό Α΄. Εφ? όσον δεν υπάρχει, επιλέγεται άλλος εκπαιδευτικός του τομέα με βαθμό Β΄. Υπεύθυνος τομέα του σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης προς ένα από τα εργαστήρια του τομέα.

5. Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης του Ε.Κ. ή του σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της §4, περιπτώσεις β? και γ? του άρθρου 10 του Ν. 1566/1985.

6. Οι διδάσκοντες με αποκλειστική ή μερική διάθεση στα εργαστήρια του Ε.Κ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συγκροτούν το σύλλογο των διδασκόντων, του οποίου προεδρεύει ο διευθυντής του Ε.Κ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, όταν αυτός λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

7. Για τη σύνθεση, λειτουργία και απαρτία του συλλόγου διδασκόντων του Ε.Κ. έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις για τους συλλόγους των διδασκόντων των σχολικών μονάδων .

8. Ο σύλλογος διδασκόντων Ε.Κ. έχει τις εξής συγκεκριμένες αρμοδιότητες :

α) Προτείνει στο διευθυντή τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν.

β) Προτείνει στο διευθυντή την ένταξη των εργαστηρίων κατεύθυνσης στον αντίστοιχο τομέα.

γ) Προτείνει στο διευθυντή, την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει διατεθεί στο Ε.Κ. και με προτεραιότητα σε τμήματα μαθητών των σχολικών μονάδων από τις οποίες προέρχονται.

δ) Προτείνει στο διευθυντή για την κατανομή των εργασιών του Ε.Κ. μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας πρότασης, την απόφαση κατανομής εργασιών την παίρνει ο Δ/ντης του Ε.Κ.

ε) Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις, μετά το τέλος των τετραμήνων, αξιολογεί τη διδακτική πράξη σε σχέση με τα προγράμματα των σχολείων και προτείνει λύσεις. Το διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ. συμμετέχει στους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων που ανήκουν. Εάν την ώρα που συνεδριάζει ο σύλλογος μιας σχολικής μονάδας οι εκπαιδευτικοί του Ε.Κ. ασχολούνται με την άσκηση μαθητών άλλου σχολείου, συμμετέχουν στον σύλλογο μόνο μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του Ε.Κ. Για γενικότερα ζητήματα παιδαγωγικά, διδακτικά, εισηγείται στις σχολικές μονάδες που είναι αρμόδιες για να αποφασίσουν.

στ) Υποβοηθά και στηρίζει τη συνεργασία του Ε.Κ. και των σχολικών μονάδων με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς στους περιοχής.

ζ) Αξιοποιεί τις δυνατότητες εκπαιδευτικών και μαθητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων που υποβοηθούν στους σκοπούς και τη λειτουργία των εργαστηρίων.

η) Εισηγείται στο διευθυντή στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων. θ) Αναλαμβάνει την οργάνωση της παρουσίασης των εργασιών κάθε τομέα, με έκθεση έργων στο τέλος του διδακτικού έτους και κατά τη διάρκειά του.

9. Κάθε Ε.Κ. ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα ανήκει σε ξεχωριστή σχολική επιτροπή από τυχόν άλλα Ε.Κ. της ίδιας διοικητικής περιφέρειας.

 

2. Καθήκοντα διευθυντών Ε.Κ. και υπευθύνων Σ.Ε.

1. Ο διευθυντής του Ε.Κ. εκπροσωπεί το Ε.Κ. σ? όλες τις σχέσεις του προς τρίτους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του Ε.Κ. και ασκεί επιπλέον τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:

α)  Σε συνεργασία με τα σχολεία που εξυπηρετεί το Ε.Κ. καθορίζει τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν.

β) Εποπτεύει την κατάλληλη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των εργαστηριακών χώρων, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των μαθητών και η διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Για το σκοπό αυτό φροντίζει ώστε οι χώροι να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα μέσα εξαερισμού και πυρόσβεσης και με τα εργαστηριακά όργανα που απαιτούνται, σε ικανό αριθμό, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασκήσεων.

γ) Εισηγείται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία του Ε.Κ. και προτείνει τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου του τομέα.

δ) Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Κ. Ο κανονισμός αυτός είναι συμβατός με το νομοθετικό πλαίσιο που εκάστοτε ισχύει και πρέπει να δημοσιευθεί με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

ε) Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηρίων και των συναφών προγραμμάτων διεξαγωγής των εξετάσεων, σε συνεργασία με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί.

στ)   Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη προγράμματος εφημεριών του Ε.Κ.

ζ) Υλοποιεί τις προτάσεις του συλλόγου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών και μαθητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων , που η κατασκευή τους υποβοηθά τους σκοπούς και τη λειτουργία των εργαστηρίων.

η) Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα θέματα που ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους.

θ) Έχει την εποπτεία για την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και αναθέτει αυτή στο διδακτικό προσωπικό ή στους συντηρητές του Ε.Κ., με σκοπό την αποφυγή βλαβών και ατυχημάτων.

ι) Έχει την εποπτεία για την επισκευή του εργαστηριακού εξοπλισμού του Ε.Κ. και αναθέτει αυτή, ανάλογα με τη σοβαρότητα, και τις υπάρχουσες δυνατότητες στο προσωπικό του Ε.Κ. Ακόμη εισηγείται την ανάθεση της επισκευής σε τρίτους.

ια) Έχει την εποπτεία και αναθέτει την τήρηση αρχείου εξοπλισμού των εργαστηρίων των τομέων σχετικά με τις ποσότητες και την κατάσταση λειτουργίας τους.

ιβ) Έχει την εποπτεία και αναθέτει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους των εργαστηρίων και στους κοινόχρηστους χώρους.

ιγ) Συγκροτεί από το προσωπικό των εργαστηρίων επιτροπές προμηθειών και παραλαβής εξοπλισμού ή άλλου υλικού, απαραίτητου για τη λειτουργία των εργαστηρίων και επιτροπές απογραφής εξοπλισμού, καθώς και επιτροπές απογραφής, καταστροφής και διαγραφής εξοπλισμού.

ιδ) Ενημερώνει το σύλλογο των διδασκόντων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του Ε.Κ. και τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων.

ιε) Καθοδηγεί και βοηθά το προσωπικό του Ε.Κ., με σκοπό την αρμονική συνεργασία του και την καλύτερη εκτέλεση του έργου του.

ιστ) Έχει την ευθύνη και επιβλέπει τη λειτουργία Τομέα, όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει οριστεί υπεύθυνος στην αντίστοιχη θέση.

ιζ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων του Ε.Κ., στις σχολικές μονάδες, σχετικά με τις υπερωρίες του προσωπικού του Ε.Κ., για την κίνηση της διαδικασίας πληρωμής.

ιη) Εισηγείται για θέματα που αφορούν μαθητές που ασκούνται στο Ε.Κ., στη σχολική μονάδα, από την οποία προέρχεται ο μαθητής.

ιθ) Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενημερωμένα τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Ε.Κ.

κ) Εισηγείται στην σχολική επιτροπή που ανήκει το Ε.Κ. για την εκποίηση κατεστραμμένου εξοπλισμού και υλικών που υπάρχουν στο Ε.Κ. ή την παραχώρησή τους στον Ο.Δ.Δ.Υ.

κα) Συντάσσει έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους προς την αρμόδια υπηρεσία, σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα των εργαστηρίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων.

κβ) Συμμετέχει στη σχολική επιτροπή του Ε.Κ.

κγ) Mεριμνά για τη διάθεση του εργαστηριακού εξοπλισμού από δημόσιους φορείς ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς ή άλλους φορείς, εφ΄ όσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής.

κδ) Υποβάλλει προτάσεις για νέο εργαστηριακό εξοπλισμό προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω του γραφείου εκπαίδευσης ή προς κάθε άλλο αρμόδιο φορέα μέσω της σχολικής επιτροπής.

2. Ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου (Σ.Ε.) ασκεί καθήκοντα ανάλογα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Καθήκοντα Υποδιευθυντή ΕΚ.

Ισχύουν τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις για στους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Καθήκοντα  Υπεύθυνων  Τομέων Εργαστηρίων.

1. Ο υπεύθυνος τομέα εργαστηρίων του Ε.Κ. προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ε.Κ. και συγκεκριμένα:

α) Οργανώνει και προγραμματίζει τις εργαστηριακές ασκήσεις των εργαστηρίων κατεύθυνσης, που είναι ενταγμένα στον Τομέα του, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα και στους δυνατότητες του εξοπλισμού των εργαστηρίων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα και καταθέτει τον προγραμματισμό στο Διευθυντή του Ε.Κ., στην αρχή του σχολικού έτους.

β) Ελέγχει και υποβοηθά, σε συνεργασία με τον οικείο σχολικό σύμβουλο τους εκπαιδευτικούς του Τομέα, για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους, την εφαρμογή καταλλήλων εκπαιδευτικών μεθόδων και την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος.

γ) Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης που γίνονται σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα από το προσωπικό του Ε.Κ.

δ) Επιβλέπει και καθοδηγεί στους εργασίες επισκευής του εξοπλισμού των εργαστηρίων.

ε) Φροντίζει και ελέγχει τη σωστή τήρηση του αρχείου του εξοπλισμού των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν στον Τομέα.

στ) Ελέγχει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτοί καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν στον Τομέα.

ζ) Ενημερώνει σε σχετική έκθεση το Διευθυντή, σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το μήνα Ιούνιο κάθε σχολικού έτους και κάνει προτάσεις σχετικά με τη συμπλήρωση ή ανανέωση του εξοπλισμού για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων κατεύθυνσης του Τομέα. Για το επόμενο σχολικό έτος ή όταν ζητηθεί από το Διευθυντή του Ε.Κ.

η) Φροντίζει για την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε εργαστήρια του Τομέα του, όταν απουσιάζουν και αναφέρει σχετικά στο Διευθυντή.

θ) Υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων του Ε.Κ. ασκεί καθήκοντα Υποδιευθυντή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει μετά από πρότασή του από το σύλλογο διδασκόντων του Ε.Κ.

ι) Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων Ε.Κ. προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου.

2. Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων του Σ.Ε. ασκεί καθήκοντα ανάλογα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Καθήκοντα  Υπεύθυνων  Εργαστηρίων Κατεύθυνσης.

1. Ο Υπεύθυνος εργαστηρίου κατεύθυνσης:

α) Χρεώνεται τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου και έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και χρήσης του.

β) Ελέγχει τακτικά όλο τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και χωρίς καθυστέρηση αναφέρει στον Υπεύθυνο Τομέα για τυχόν βλάβες και απώλειες. Τηρεί βιβλίο συμβάντων.

γ) Τηρεί το αρχείο του εξοπλισμού του εργαστηρίου κατεύθυνσης σχετικά με στους ποσότητες και την κατάστασή του.

δ) Τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του εργαστηρίου και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλαβών του εξοπλισμού. Σε περίπτωση βλάβης αναλαμβάνει προσωπικά την αποκατάστασή τους σε συνεργασία με τους τεχνίτες συντήρησης ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (δημοτική αρχή, εξειδικευμένους εξωτερικούς τεχνίτες κλπ), χαρακτηρίζοντας τα αίτια που την προκάλεσαν και αναφέρει σχετικά στον υπεύθυνο του Τομέα.

ε) Ασκεί καθήκοντα εφημερεύοντα καθηγητή, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Κ.

στ) Στην περίπτωση που, ορίζονται δύο ή τρεις υπεύθυνοι σ? ένα εργαστήριο κατεύθυνσης, αυτοί θεωρούνται συνυπεύθυνοι στην άσκηση των καθηκόντων τους.

ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους αντίστοιχους υπεύθυνους εργαστηρίων και κατεύθυνσης.

2. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου χρεώνεται τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και φροντίζει για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση. Καταγράφει με χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο σε καταστάσεις ή καρτέλες τα διάφορα μηχανήματα, τα εργαλεία και άλλο εξοπλισμό και φροντίζει για την ενημέρωση του αρχείου και τη συμπλήρωση ή την ανανέωσή του.

3. Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης του Ε.Κ. είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί εφ΄ όσον υπάρχουν, ή αναπληρωτές και προσφέρουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στο Ε.Κ., καθ? όλη τη διάρκεια της θητείας τους, που διαρκεί τουλάχιστον δύο πλήρη σχολικά έτη ή προκειμένου για τον αναπληρωτή όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση.

4. Το υποχρεωτικό ωράριο του υπεύθυνου εργαστηρίου του Ε.Κ. μειώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

5. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για τους υπεύθυνους σχολικών εργαστηρίων.

6. Συμμετέχει σε επιτροπές προμήθειας και παραλαβής του απαραίτητου εξοπλισμού των εργαστηρίων.

7. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίου συμβάντων του εργαστηρίου, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς του εργαστηρίου, μετά το πέρας του ημερήσιου ωραρίου τους.

 3. Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Κ. και Σ.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Ε.Κ. από τα Τ.Ε.Ε.  για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, σε συνεργασία των Δ/ντών των Τ.Ε.Ε. που εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. και των Δ/ντών των Ε.Κ. Έχουν όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιπλέον :

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί στο Ε.Κ. διδάσκουν σ? όλους τους μαθητές που ασκούνται στο Ε.Κ. και όχι μόνο σ? αυτούς που προέρχονται από τη σχολική μονάδα που έχουν οργανική θέση, σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα και τον προγραμματισμό του τομέα.

β) Το μάθημα που θα διδάσκει κάθε εκπαιδευτικός το αποφασίζει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του Ε.Κ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Είναι συνυπεύθυνοι με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης για την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται για την αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.

δ) Είναι συνυπεύθυνοι στη χρέωση, διατήρηση και χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου που διδάσκουν .

ε) Φροντίζουν για την έγκαιρη συγκέντρωση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων και για την προετοιμασία του εργαστηρίου, ώστε να μην παρακωλύεται η διεξαγωγή των ασκήσεων.

στ) Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά στο Ε.Κ., εφόσον έχουν ολική διάθεση, εκτελώντας τις οδηγίες του Διευθυντή του Ε.Κ. του Υποδιευθυντή ή των υπευθύνων Τομέων και σε κάθε περίπτωση απευθύνονται στα όργανα του Ε.Κ. Σε περίπτωση μερικής διάθεσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εν μέρει στο Ε.Κ. και μετά από συνεννόηση των Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

ζ) Συμμετέχουν σε επιτροπές παραλαβής, απογραφής, καταστροφής και διαγραφής εξοπλισμού.

η) Έχουν την ευθύνη καταχώρισης των απόντων μαθητών στα ημερήσια απουσιολόγια για τις ώρες που διδάσκουν και της καταχώρισης της διδαχθείσας ύλης στα βιβλία ύλης της σχολικής μονάδας που ανήκουν οι μαθητές. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό, οι απουσίες καταχωρούνται σε ημερήσια απουσιολόγια του Ε.Κ., τα δε πρωτότυπα στελέχη διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην αντίστοιχη σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή του Ε.Κ.

θ) Καταχωρούν σε βιβλίο συμβάντων που τηρείται για κάθε εργαστήριο ξεχωριστά κάθε βλάβη που έχει συμβεί στον εργαστηριακό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και σημειώνουν τα αίτια που την προκάλεσαν.

ι) Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο Τομέα και εργαστηρίου για τον προγραμματισμό των εργαστηριακών ασκήσεων που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

ια) Ασκούν καθήκοντα εφημερεύοντα καθηγητή σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Κ.

ιβ) Συνοδεύουν τους μαθητές σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα. Συμμετέχουν σε εκδρομές των σχολικών μονάδων , με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς και εφόσον δε δημιουργείται πρόβλημα στο πρόγραμμα του Ε.Κ., και δεν κωλύεται η λειτουργία του για τη διδασκαλία μαθημάτων σε άλλες σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό.

Καθήκοντα Δ.Ε.

Ο κλάδος ΔΕ 1, ασκεί τα εξής καθήκοντα :

α) Παρευρίσκονται στα εργαστήρια της ειδικότητάς τους και υποβοηθούν το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ε.Κ. ή Σ.Ε. στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ασκήσεων.

β) Συντηρούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό για τον οποίο έχουν οριστεί υπεύθυνοι σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

γ) Επισκευάζουν όλο τον εργαστηριακό εξοπλισμό από τον οποίο εξυπηρετείται το Ε.Κ., όπου έχει εγκατασταθεί και τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ., όταν τους ανατίθεται από το Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή ή τον υπεύθυνο Τομέα του Ε.Κ.

δ) Φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού.

Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

1. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί γραμματεία στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στις σχολικές μονάδες.

2. Σε κάθε Ε.Κ. τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου Τ.Ε.1, καθώς και τεχνίτες συντήρησης και καθαρίστριες σύμφωνα με στους §8 και 9 του άρθρου 19 του Ν. 1566/85.

3. Ο νυκτοφύλακας συγκροτήματος που στεγάζεται το Ε.Κ. έχει την ευθύνη κατά προτεραιότητα της φύλαξης των εργαστηρίων.

4.Συνεργασία Ε.Κ. με τις σχολικές μονάδες.

1. Με πρωτοβουλία του διευθυντή του Ε.Κ. συγκαλούνται κοινές συνεδριάσεις με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων τακτικά μία στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έκτακτα όποτε το ζητήσει ένας από τους διευθυντές.

2. Στους συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται τα θέματα λειτουργίας του Ε.Κ. που έχουν σχέση με τις σχολικές μονάδες.

3. Οι Δ/ντές των ΕΠΑΛ  σε συνεργασία με τον Δ/ντή του Ε.Κ. προγραμματίζουν και εισηγούνται με κοινό έγγραφο, για τους Τομείς τα τμήματα και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά και απαιτούν εργαστηριακή κάλυψη, μετά από κοινή συνεδρίαση των συλλόγων διδασκόντων των οικείων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Μετά από διαφωνία των σχολείων, ΕΠΑΛ  και Ε.Κ., αποφασίζει ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε. ή ο Δ/ντής της Δ/βάθμιας Εκπ/σης.

4. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, τα ΕΠΑΛ  ενημερώνουν εγγράφως το Ε.Κ. για τα τμήματα, τον αριθμό των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων  τους που θα εργαστούν στα εργαστήρια των Ε.Κ. Αποστέλλουν δε καταστάσεις με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – τηλέφωνο).

5. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων ο Διευθυντής του Ε.Κ. εισηγείται τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων σε κάθε ΕΠΑΛ , στις ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας ΕΠΑΛ  ? Ε.Κ. αποφασίζει ο Προϊστάμενος του Γραφείου ή της Δ/νσης εφ΄ όσον δεν υπάρχει.

6. Το κάθε ΕΠΑΛ  προκειμένου να υπολογίσει τα κενά των εκπαιδευτικών θα

λαμβάνει υπόψη του και την ενυπόγραφη πρόταση του Ε.Κ.

Συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ.

1. Στα Ε.Κ. εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με τους κανονισμούς λειτουργίας του Ε.Κ. που ισχύουν και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ  (άρθρο 9).

2. Για την άσκηση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. στα Ε.Κ. ο Ο.Ε.Ε.Κ. έχει την ευθύνη μεταφοράς των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης εξοπλισμού ή υλικών (αναλώσιμων ή μη) στο Ε.Κ. από το οποίο εξυπηρετείται και είναι επί πλέον απαραίτητα για την υλοποίηση του προγράμματός του.

3. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων ο Διευθυντής του Ε.Κ. εισηγείται τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων, σε κάθε Ι.Ε.Κ. στις ημέρες της εβδομάδας.

4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και εφ΄ όσον αυτό δε συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του ΕΠΑΛ , ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. ένας εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ. με πρόταση του Δ/ντή του Ε.Κ. και απόφαση της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης για ένα διδακτικό έτος, με αντίστοιχη μείωση του ωραρίου του.

5.Διδασκαλία Μαθημάτων ( Θεωρία ? Εργαστήριο )

Για : α) την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων, β) την ασφάλεια των μαθητών, γ) την αποφυγή βλαβών του εξοπλισμού, δ) την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών, ε) τη σύνδεση θεωρίας και πράξης στο διδακτικό έργο, στ) το ενιαίο της σχολικής ζωής, της διδακτικής μεθόδου και των παιδαγωγικών αρχών και ζ) τη μείωση των επικαλύψεων, η διδασκαλία των μαθημάτων καθορίζεται σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ορίζει τις αναθέσεις διδασκαλίας κάθε εργαστηριακού μαθήματος που η διδασκαλία του γίνεται στο Ε.Κ.

Συμπεριφορά Μαθητών.

1. Σε περίπτωση παραπτώματος μαθητή ή μαθητών ο Διευθυντής του Ε.Κ. μπορεί να τον ή τους απομακρύνει από τις εργαστηριακές ώρες της ημέρας του παραπτώματος. Κατόπιν ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει ο μαθητής ή οι μαθητές για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, μετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων στο Ε.Κ.

2. Σε περίπτωση παραπτώματος μαθητή κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος, οι διδάσκοντες μπορούν να τον απομακρύνουν από το εργαστήριο.

Γενικές Διατάξεις.

1.  Τα εργαστήρια κατεύθυνσης εντάσσονται σε τομέα εργαστηρίων.

2. Όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα εργαστήρια κατεύθυνσης του ίδιου τομέα, στον ίδιο χώρο, θεωρούνται ένα εργαστήριο.

3. Για τον ορισμό υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης πρέπει το ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου να είναι τουλάχιστον εννέα (9) ώρες την εβδομάδα. Αν δεν είναι, εντάσσεται μαζί με άλλο εργαστήριο με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ώστε συνολικά οι ώρες των δύο ή περισσοτέρων επιμέρους εργαστηρίων να μην υπερβαίνουν το τριανταπεντάωρο (35ωρο) της διδακτικής απασχόλησης του εργαστηρίου.

4. Σε περίπτωση που οι εργαστηριακές ανάγκες σε ένα εργαστήριο κατεύθυνσης υπερβαίνουν τις 70 ώρες εβδομαδιαία (πρωί και απόγευμα) δύναται να δημιουργηθεί και άλλο.

5. Η ευθύνη του εξοπλισμού κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης και της λειτουργίας του ανήκει αποκλειστικά στο Ε.Κ. ή το Σ.Ε.

Για τη δημιουργία  Σχολικού Εργαστηρίου σε ένα ΕΠΑΛ  απαιτείται και η σύμφωνη πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ., εάν υπάρχει στην ίδια διεύθυνση.

Για τη λειτουργία ενός Σ.Ε. ? ΕΠΑΛ  απαιτείται η σύμφωνη πρόταση του προϊστάμενου Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του προϊστάμενου Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ.